Dominik Židek – Faculty of Law at Masaryk University, Veveří 70, 611 80 Brno, Czech Republic

 

 

Keywords:                     Environmental administrative
acts;
Public construction law;
Preservation of sustainable
development;
Development of the territory;
Classification

DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.2022.299

Abstract: This paper aims to provide an essential characterisation and classification of environmental administrative acts regulated by law in the Czech Republic, which are related to public construction law, affect the pro­cedural procedures of public construction law, and thus fundamentally de­termine the final form of construction activities in the Czech Republic. The paper is based on the premise that the results of the procedural procedures of public construction law are always influenced, at least indirectly, by envi­ronmental law regulations and administrative acts regulated by these reg­ulations. In the paper, the author will make a primary classification of en­vironmental administrative acts, will deal with the different types of envi­ronmental administrative acts, emphasise their importance for the preser­vation of sustainable development in the development of the territory, and will demonstrate the importance of this environmental legal regulation in the Czech Republic on specific examples.

8th International Scientific ERAZ Conference – ERAZ 2022 – Conference Proceedings: KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Online-Virtual (Prague, Czech Republic), May 26, 2022

ERAZ Conference Proceedings published by: Association of Economists and Managers of the Balkans – Belgrade, Serbia

ERAZ conference partners: Faculty of Economics and Business, Mediterranean University, Montenegro; University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria; Faculty of Commercial and Business Studies – Celje, Slovenia; AMBIS University, Prague – Czech Republic; Faculty of Applied Management, Economics and Finance – Belgrade, Serbia

ERAZ Conference 2022 Conference Proceedings: ISBN 978-86-80194-60-8, ISSN 2683-5568, DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.2022

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission. 

Sugested citation

Židek, D. (2022). Classification of Environmental Administrative Acts in the Czech Legislation. In V. Bevanda (Ed.), ERAZ Conference – Knowlegde Based Sustainable Development: Vol 8. Conference Proceedings (pp. 299-306). Association of Economists and Managers of the Balkans. https://doi.org/10.31410/ERAZ.2022.299

References

Dienstbier, F. (2007). Are Measures of General Character the Tools of Modern Czech Public Administration? In: Horáková, M. (ed). Contemporary Administrative Law Studies (pp. 17 et seq). Olomouc: Palacký University.

Hendrych, D. et al. (2009). Správní právo, obecná část. Praha: C. H. Beck.

Hrabák, J., Nahodil, T. (2009). Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikatur­ou. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Jemelka, L., Pondělíčková, K. Bohadlo, D. (2013). Správní řád. Praha: C. H. Beck.

Kocourek, T. (2012). Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Praha: Leges.

Kocourek, T. (2010). Opatření obecné povahy. In: Průchová, I. et al. Správní procesy v právu životního prostředí (pp. 127-192). Brno: Masarykova univerzita.

Kocourek, T., Poláčková, M. (2010). Závazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správního řádu. In: Průchová, I. et. al. Správní procesy v právu životního prostředí (pp. 87-111). Brno: Masarykova univerzita.

Poláčková, M. (2013). Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta.

Průcha, P. (2012). Správní právo, obecná část. 8. doplněné a aktualizované vyd. Brno: Nakla­datelství Doplněk.

Průcha, P., Gregorová, J. et. al. (2017). Stavební zákon. Praktický komentář. Praha: Leges.

Průchová, I., Židek, D. (2017). Natural Parks – Possibilities and Limits in the System of Instru­ments for the Protection of Nature and Landscapes from the Perspective of the Law. In Jančářová, I., Dudová, J. et al. Sustainable development and conflicts of interests in na­ture protection in Czechia, Poland and Slovakia (pp. 85-115). Brno: Masaryk University.

Roztočil, A. et. al. (2016). Stavební zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck.

Sládeček, V. (2013). Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Vedral, J. (2012). Správní řád – komentář. 2. vyd. Praha: Bova Polygon.

Vopálka, V. et. al. (2005). Nový správní řád: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Praha: ASPI.

Židek, D. (2019). Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR.