Vojtech Kollár – Bratislava University of Economics and Management, Furdekova ul. 16, 851 04 Bratislava, Slovak Republic

Silvia Matúšová – Bratislava University of Economics and Management, Furdekova ul. 16, 851 04 Bratislava, Slovak Republic

 

 

Keywords:                         Human resources;
Trends;
Education and training;
Regional disparities;
Research and development

DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.2022.211

Abstract: Different historical, geographical, socio-economic and so­cial conditions have led to the situation that the regions in Slovakia are equipped with different start-up capital, different quality of human poten­tial and various infrastructures and therefore they develop accordingly. Re­gional disparities are understood as differences in the degree of socio-eco­nomic development of regions, which is uneven. The problem of regional disparities cannot be seen only as economic differences between regions, as there are also significant intraregional differences within a region. In the regional context, education and training of youth and adults are directly linked to employment, social security, economic and social development. Insufficient education and training of individuals reduce their employment opportunities, limit their responsible approach to work and life, worsens living conditions, increases social risks, and may deteriorate their health. The level of educational attainment is also related to the level of innova­tion performance and the competitiveness of regions. A special area is rep­resented by the preparation of capacities for the sector of research and de­velopment. The regional differences could be seen in the location of uni­versities preparing graduates for research and development as well as the placement of research and development institutions. The main aim of the paper will be to point out how human resources could be deployed in the solution of regional disparities in Slovakia.

8th International Scientific ERAZ Conference – ERAZ 2022 – Conference Proceedings: KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Online-Virtual (Prague, Czech Republic), May 26, 2022

ERAZ Conference Proceedings published by: Association of Economists and Managers of the Balkans – Belgrade, Serbia

ERAZ conference partners: Faculty of Economics and Business, Mediterranean University, Montenegro; University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria; Faculty of Commercial and Business Studies – Celje, Slovenia; AMBIS University, Prague – Czech Republic; Faculty of Applied Management, Economics and Finance – Belgrade, Serbia

ERAZ Conference 2022 Conference Proceedings: ISBN 978-86-80194-60-8, ISSN 2683-5568, DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.2022

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission. 

Sugested citation

Kollár, V., & Matúšová, S. (2022). Human Resources Development in the Solution of Regional Disparities in Slovakia. In V. Bevanda (Ed.), ERAZ Conference – Knowlegde Based Sustainable Development: Vol 8. Conference Proceedings (pp. 211-225). Association of Economists and Managers of the Balkans. https://doi.org/10.31410/ERAZ.2022.211

References

EDUroute (2022). Dynamika obyvateľstva. Retrieved from: https://www.vysokeskoly.sk/maturitne-otazky/geografia/49-dynamikaobyvatelstva     

Európske noviny (2019). Až 82 percent všetkých učiteľov na Slovensku tvoria ženy, priemerný vek učiteľov je 44 rokov. Retrieved from: https://europskenoviny.sk/2019/06/26/az-82-percent-vsetkych-ucitelov-na-slovensku-tvoria-zeny-priemerny-vek-ucitelov-je-44-rokov 

Halásová, B. – Straka, D. (2021). Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR. Retrieved from: sovva.sk 

Petrufová, M. (2013). Rozvoj ľudských zdrojov a úloha vysokých škôl v procesoch znalostnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. In: Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvo­ji. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o., 2013. ISBN 978-80-89608-13-3, s. 62-69.

Pisár, P. a kol. (2019). Regionálne inovácie v Európskej únii a na Slovensku. Banská Bystrica : Belianum.

Polonyová, S. (2016). Súčasný stav a perspektívy rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. In: Verejná správa a regionálny rozvoj. Volume XII. No. 2, ISSN 1337-2955

Prusáková, V. – Matúšová, S. (Eds.) (2018). Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte, Zborník vedeckých štúdií. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Brati­slave, 2018. s. 319. ISBN 978-80-89654-40-6.

Prusáková, V. – Matúšová, S. a kolektív (2019). Determinanty regionálneho rozvoja vzdelávania dospelých. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. s. 188. ISBN 978-80-89654-49-9.

Rusnák, J. – Korec, P. (2020). Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Bratislava: Univer­zita Komenského v Bratislave. 2020. ISBN 978-80-223-5059-4.

SLOVENSKO.SK (2022). Lokality. Retrieved from: https://www.slovensko.sk/sk/lokality/_957fa690-731a-42a2-a103-e18cad742d00 

Statistical Office of the Slovak Republic, Census 2021, Index of ageing.

Statistical Office of the Slovak Republic. Statistical Yearbook of the Regions in the Slovak Repub­lic (2020).

Štatistický úrad SR. (2022). Regionálne štatistiky. Retrieved from: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/regional/  

Štatistický úrad SR. (2022). Stav pohybu obyvateľstva. Retrieved from: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7011rr/v_om7011rr_00_00_00_sk  

ÚRAD PREDSADU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU (2019). Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.

Zábojník, S.- Čiderová, D.- Krajčík, D. (2020). Competitiveness in International Business : Chal­lenges for the EU Economies. Praha : Wolters Kluwer, 2020. 272 pp. ISBN 978-80-7676-006-6.