Do Negativities Also Influence Entrepreneurship?

 

Berat Çiçek – Malatya Turgut Özal University, School of Civil Aviation, Turkey

İnan Kaynak – Muş Alparslan University, Malazgirt Vocational School, Turkey

 

7th International Scientific ERAZ Conference – ERAZ 2021 – Selected Papers: KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT,  Online/virtual, May 27, 2021

ERAZ Conference Selected Papers are published by: Association of Economists and Managers of the Balkans – Belgrade, Serbia

ERAZ conference partners: Faculty of Economics and Business, Mediterranean University, Montenegro; University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria; Faculty of Commercial and Business Studies – Celje, Slovenia; AMBIS University, Prague – Czech Republic; Faculty of Applied Management, Economics and Finance – Belgrade, Serbia

ERAZ Conference 2021 Selected Papers ISBN 978-86-80194-47-9, ISSN 2683-5568, DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.S.P.2021

Keywords:
Hopelessness;
Helplessness;
Haplessness;
Nepotism;
Entrepreneurial Intention

DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.S.P.2021.71

Abstract: Entrepreneurship is seen as the main factor of development and growth in all countries. Therefore, numerous studies related to entrepre­neurship are performed. The studies aimed at the factors that affect entre­preneurship usually pursued the way that the occurrence of entrepreneurial intention is explained by positive premises. This study was carried out by starting from the idea that there can be negative factors influencing the entrepreneurial intention such as hopelessness, helplessness, haplessness, and nepotism. In this context, a survey was conducted with the students from universities located in the provinces in eastern Turkey. According to the results of the study, the feeling of hopelessness and haplessness has no influence over entrepreneurial intention. It is concluded that the feeling of helplessness affects the entrepreneurial intention adversely while nepotism influences it positively. In light of the findings, some recommendations were made to decision makers.

ERAZ Conference

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission. 

ERAZ Conference Open Access

References

Abdulwahab, M. H., & Al-Damen, R. A. (2015). The impact of entrepreneurs’ characteristics on small business success at medical instruments supplies organizations in Jordan. Inter­national Journal of Business and Social Science 6(8), 12.

Açıkgöz, A. (2019). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerinde umutsuzluk düzeyi ve ilişkili etmenler. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1), 5-12. Https://Doi.Org/10.22312/Sdusbed.450499

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. Https://Doi.Org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Akar, S. (2020). Örgüt kültüründe bir iş ahlakı problemi olarak nepotizm. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 3(1), 241-251. Https://Doi.Org/10.33712/Mana.697413

Altıntaş, T. (2020). Nepotizm ve örgütsel adalet ilişkisi üzerine bir araştırma. Nazilli İktisa­di ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 65-76. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Niib­fd/770517

Arieli, A., & Ataria, Y. (2018). Helplessness: The inability to know-that you don’t know-how. Philosophical Psychology, 31(6), 948-968. Https://Doi.Org/10.1080/09515089.2018.1468559

Avcı, N., & Sür, B. (2019). Organizasyonlarda yöneticilerin nepotik tutumlarını önlemede çalışanları güçlendirmenin rolü: İstanbul ili raylı ulaşım sisteminde bir alan araştırması. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 1-10. Https://Dergi­park.Org.Tr/Tr/Pub/Utsobilder/581398

Aydın, M., Erdoğan, S., Yurdakul, M., & Eker, A. (2013). The hopelessness level of the students of school of health and medical vocational high school. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-6. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Sdusbed/224734

Barutçu, E., & Çöllü, B. C. (2020). Öğrenilmiş çaresizlik ile motivasyon arasındaki ilişki: Pamukkale üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversi­tesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 1-13. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/ Pub/Sduiibfd/705003

Bayrak Ayaş, E. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin umutsuzluk düzeyler­inin incelenmesi. Journal of History School, 9(Xxvııı), 563-580. Https://Doi.Org/10.14225/ Joh1000

Bilgiseven, E. B., & Kasımoğlu, M. (2020). Start up girişimlerde girişimcilik niyeti üzerinde etkili olan faktörler arasındaki ilişkinin analizi. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(7), 41-59. Https://Doi.Org/10.31006/Gipad.726625

Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of Man­agement Review, 13(3), 442-453. Https://Doi.Org/10.5465/Amr.1988.4306970

Bird, B., & Jelinek, M. (1989). The operation of entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 13(2), 21-30. Https://Doi.Org/10.1177/104225878801300205

Candan, H. (2011). Osmanlı’dan günümüze türk topraklarında girişimcilik serüvenine dair bir değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül­tesi Dergisi, 1(2), 157-174.

Carlson, C. E., & Blackwell, B. (Ed.). (1978). Behavioral concepts and nursing intervention Philadelphia: Lippincott.

Cengiz, S. (2018). Kirzner’in girişimcilik teorisinin avusturya iktisat okulundaki yeri ve önemi. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 15-28. Https://Doi. Org/10.31006/Gipad.396298

Ceyhan, S., Yıltay, S., & Batga, B. (2020). Duygusal zekâ ile girişimcilik eğilimi arasında öz ye­terliliğin aracılık rolü: çukurova üniversitesinde bir alan araştırması. International Jour­nal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 4(6), 1-19. Https://Dergipark.Org.Tr/ Tr/Pub/İjemi/683275

Chowdhury, S., Endres, M. L., & Frye, C. (2019). The influence of knowledge, experience, and education on gender disparity in entrepreneurial self-efficacy. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 31(5), 371-389. Https://Doi.Org/10.1080/08276331.2018.1517474

Çakın, E. (2019). Girişimcilik kapasitesinin bulanık mantık yaklaşımıyla ölçülmesi ve bir uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 245-275. Https://Doi.Org/10.18074/Ckuiibfd.464302

Çalık, A., & Naktiyok, A. (2018). Nepotizmin örgütsel sessizliğe etkisinde öz yeterlilik algısının rolü: hastane çalışanları üzerine bir araştırma. Ege Academic Review, 18(3), 343-351. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Eab/499915

Çiçek, B. (2018). Social media entrepreneurship. İçtimaiyat, 2(1), 10-17.

Çiçek, B., & Karakaş, E. (2015). Girişimcilik eğitimi alan adayların kurumsallaşma algısını ölçmeye yönelik bir araştırma. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 3, 11-13.

Çiçek, B., & Karakaş, Y. E. (2020). Girişimcilerin gözünden girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(23), 125-160. Https://Doi. Org/Doı: 10.26466/Opus.631493

Demir, F. M., Yıldız, A., & Fırat, A. (2020). Kamuda istihdam istek ve baskısının girişimci­lik eğilimi üzerine etkisinin belirlenmesi: kalitatif bir analiz. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(7), 25-40. Https://Doi.Org/10.31006/Gipad.714302

Demirel, Y., & Savaş, Y. (2017). Nepotizmin yenilik ve yetenek yönetimi üzerine etkisi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 129-142. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Mjss/485541

Derindağ, Ö. F. (2018). Girişimcilik başarısını etkileyen unsurlar: kişilik özellikleri bağlamında bir analiz. Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 6(3), 1-12. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Jimeep/431539

Dilek, S., Özdirek, R., & Kesgingöz, H. (2019). Kayırmacılık kavramının islam ekonomisi bağlamında incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4), 3186- 3210. Https://Doi.Org/10.15869/İtobiad.618637

Dodes, L. M. (1990). Addiction, helplessness, and narcissistic rage. The Psychoanalytic Quar­terly, 59(3), 398-419. Https://Doi.Org/10.1080/21674086.1990.11927278

Dohse, D., & Walter, S. G. (2012). Knowledge context and entrepreneurial ıntentions among students. Small Business Economics, 39(4), 877-895. Https://Doi.Org/10.1007/S11187-011- 9324-9

Douglas, E. J. (2013). Reconstructing entrepreneurial intentions to ıdentify predisposition for growth. Journal of Business Venturing, 28(5), 633-651. Https://Doi.Org/10.1016/J. Jbusvent.2012.07.005

Duman, N., İmre, Y., & Mısırlı, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeyi ve bilişsel çarpıtmaları üzerine bir araştırma. R&S – Research Studies Anatolia Journal, 2(5), 207-213. Https://Doi.Org/10.33723/Rs.543715

Duran, H. (2018). Türkiye’ de devletin girişimcilik destekleri ve seçilmiş bazı değişkenlerin yeni firma doğum oranı üzerine etkisi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 3(1), 68-85. Https://Doi.Org/10.30784/Epfad.408272

Edelman, L. F., Manolova, T., Shirokova, G., & Tsukanova, T. (2016). The impact of family support on young entrepreneurs’ start-up activities. Journal of Business Venturing, 31(4), 428-448. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jbusvent.2016.04.003

Elfving, J., Brännback, M., & Carsrud, A. (2009). Toward a contextual model of entrepreneur­ial ıntentions. A. L. Carsrud & M. Brännback (Ed.), Understanding The Entrepreneurial Mind (Ss. 23-33). Springer New York. Https://Doi.Org/10.1007/978-1-4419-0443-0_2

Ergüt, Ö. (2020). Üniversite Öğrencilerinin umutsuzluk düzeyi ile iş deneyimi ve iş bulma beklentileri arasındaki ilişkinin sınıf düzeyinde incelenmesi. Süleyman Demirel Üniver­sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 232-252. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/ Sbe/706189

Erkekli, S., & Yavuz, E. (2020). Nepotizm ve örgütsel sessizlik ilişkisi: rekreasyon faaliyeti gösteren konaklama işletmelerinde bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3313-3337. Https://Doi.Org/10.15869/İtobiad.773790

Filizöz, B., & Yaraş, D. (2020). Kadın girişimci profilinin belirlenmesine yönelik tr72 bölge­sinde bir araştırma. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(8), 179- 196. Https://Doi.Org/10.31006/Gipad.785310

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39. Https://Doi. Org/10.2307/3151312

Gençöz, F., Vatan, S., & Lester, D. (2006). Umutsuzluk, çaresizlik ve talihsizlik ölçeği’nin türk örneklerinde günevirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Dergisi, 14(1), 21-29. Https://Doi. Org/10.1501/Kriz_0000000244

Gökçe, N. Ö., & Dilmaç, B. (2020). Ergenlerin umutsuzluk ve psikolojik sağlamlıklarının sahip oldukları değerler açısından incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 752- 763. Https://Doi.Org/10.33206/Mjss.557529

Güven, M. (2019). Yönetici girişimci ilişkilerinin yönetim fonksiyonlarına etkisi: gap bölge­sinde bir uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 674-688. Https://Doi. Org/10.17755/Esosder.406515

Harman, H. H. (1967). Modern Factor Analysis. Chicago: University of Chicago Press.

Heckhausen, J., & Heckhausen, H. (2018). Motivation and action: Introduction and overview. Springer International Publishing. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-65094-4_1

Hoffer, A., & Buie, D. H. (2016). Helplessness and the analyst’s war against feeling it. The Amer­ican Journal of Psychoanalysis, 76(1), 1-17. Https://Doi.Org/10.1057/Ajp.2015.56

Hyroop, M. H. (1953). The significance of helplessness. American Journal of Psychotherapy, 7(4), 672-679. Https://Doi.Org/10.1176/Appi.Psychotherapy.1953.7.4.672

Ilgaz Yıldırım, B., & Toker, B. (2017). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin yıl­mazlık, umutsuzluk durumları ve sektörel tutumlarının kariyer seçimleri üzerine etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(1), 76-89. Https://Doi.Org/10.24010/Soid.303665

İnce, F. (2018). Z kuşağının girişimcilik eğilimi: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 105-113. Https://Doi. Org/10.30794/Pausbed.424969

İşçi, E., Taştan, S. B., & Kozal, M. A. (2013). Örgütlerde kurumsallaşma düzeyinin nepotizm üzerine etkisinin incelenmesi: hastane çalışanları örneği. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 61-83. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Seyad/710336

Jalan, I., Sinha, S., & Ulus, E. (2014). Narratives of fate and misfortune ın organizational life: stories of success and failure. Culture and Organization, 20(5), 410-429. Https://Doi.Org/ 10.1080/14759551.2014.964239

Janoff-Bulman, R. (1998). From terror to appreciation: Confronting chance after extreme mis­fortune. Psychological Inquiry, 9(2), 99-101. Https://Doi.Org/10.1207/S15327965pli0902_3

Kaufman, F. (1998). Speciesism and the argument from misfortune. Journal of Applied Philos­ophy, 15(2), 155-163. Https://Doi.Org/10.1111/1468-5930.00083

Kılınç, E., & Kanayıran, B. (2020). İşletme fakültesi öğrencilerinin psikolojik sermaye düzey­lerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. International Journal of Management and Administration, 4(7), 34-53. Https://Doi.Org/10.29064/İjma.661500

Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.

Kristiansen, S., & Indarti, N. (2004). Entrepreneurıal intention among Indonesian and Nor­wegian students. Journal of Enterprising Culture, 12(01), 55-78. Https://Doi.Org/10.1142/ S021849580400004x

Krueger, N. F., & Carsrud, A. L. (1993). Entrepreneurial intentions: Applying the theory of planned behaviour. Entrepreneurship & Regional Development, 5(4), 315-330. Https://Doi. Org/10.1080/08985629300000020

Landström, H., Harirchi, G., & Åström, F. (2012). Entrepreneurship: Exploring the knowledge base. Research Policy, 41(7), 1154-1181. Https://Doi.Org/10.1016/J.Respol.2012.03.009

Lester, D. (2001). An inventory to measure helplessness, hopelessness, and haplessness. Psycho­logical Reports, 89(3), 495-498. Https://Doi.Org/10.2466/Pr0.2001.89.3.495

Liñán, F., & Chen, Y. (2009). Development and cross–cultural application of a specific ınstru­ment to measure entrepreneurial ıntentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617. Https://Doi.Org/10.1111/J.1540-6520.2009.00318.X

Liñán, F., & Santos, F. J. (2007). Does social capital affect entrepreneurial ıntentions? Interna­tional Advances in Economic Research, 13(4), 443-453. Https://Doi.Org/10.1007/S11294- 007-9109-8

Luthje, C., & Franke, N. (2003). The “making” of an entrepreneur: testing a model of entrepre­neurial ıntent among engineering students at MIT. R and D Management, 33(2), 135-147. Https://Doi.Org/10.1111/1467-9310.00288

Mcmahan, J. (1996). Cognitive disability, misfortune, and justice. Philosophy Public Affairs, 25(1), 3-35. Https://Doi.Org/10.1111/J.1088-4963.1996.Tb00074.X

Melges, F. T. (1969). Types of hopelessness in psychopathological process. Archives of General Psychiatry, 20(6), 690. Https://Doi.Org/10.1001/Archpsyc.1969.01740180074007

Meoli, A., Fini, R., Sobrero, M., & Wiklund, J. (2020). How entrepreneurial intentions influence entrepreneurial career choices: The moderating influence of social context. Journal of Business Venturing, 35(3), 105982. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jbusvent.2019.105982

Murayama, A., & Miura, A. (2016). Two types of justice reasoning about good fortune and misfortune: A replication and beyond. Social Justice Research, 29(3), 331-344. Https://Doi. Org/10.1007/S11211-016-0269-7

Nosenko, E. L., & Sokur, A. V. (2016). Dispositional proneness to forgiveness as a precursor of overcoming helplessness. Вісник Хнпу Імені Г.С. Сковороди. Психологія., 52, 96-106. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.44739

O’connor, R. C., Connery, H., & Cheyne, W. M. (2000). Hopelessness: The role of depression, future directed thinking and cognitive vulnerability. Psychology, Health & Medicine, 5(2), 155-161. Https://Doi.Org/10.1080/713690188

Orbell, S., Hodgkins, S., & Sheeran, P. (1997). Implementation intentions and the theory of planned behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(9), 945-954. Https://Doi. Org/10.1177/0146167297239004

Özkanan, A., & Erdem, R. (2014). Yönetimde kayırmacı uygulamalar: Kavramsal bir çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 179-206. Https:// Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Sbe/247942

Özmen, M., Coşman, Ö., & Kökçü, A. (2016). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(2), 510- 521. Https://Doi.Org/10.24289/İjsser.279062

Perry, C., Macarthur, R., Meredith, G., & Cunnington, B. (1986). Need for achievement and locus of control of Australian small business owner-managers and super-entrepreneurs. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 4(4), 55-64. Https:// Doi.Org/10.1177/026624268600400404

Raijman, R. (2001). Determinants of entrepreneurial intentions: Mexican immigrants in Chi­cago. The Journal of Socio-Economics, 30(5), 393-411. Https://Doi.Org/10.1016/S1053- 5357(01)00101-9

Shapero, A. (1984). The entrepreneurial event, the environment for entrepreneurship. Lexing­ton: Lexington Books.

Shapero, Albert, & Sokol, L. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. University of Il­linois at Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Re­search Reference in Entrepreneurship, 72-99.

Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22(4), 566-591. Https://Doi. Org/10.1016/J.Jbusvent.2006.05.002

Sönmez, R. V. (2019). Üniversite öğrencilerinin girşimcilik eğilimini belirlemede kişilik özel­liklerinin rolü: şırnak üniversitesinde bir araştırma. Artuklu Kaime Uluslararası İktisa­di ve İdari Araştırmalar Dergisi, 2(2), 115-131. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Artuk­lu/638569

Steel, W. (1994). Changing The ınstitutional and policy environment for small enterprise devel­opment in Africa. Small Enterprise Development, 5(2), 4-9. Https://Doi.Org/10.3362/0957- 1329.1994.013

Strømme, H. (2012). Confronting helplessness: A study of the acquisition of dynamic psy­chotherapeutic competence by psychology students. Nordic Psychology, 64(3), 203-217. Https://Doi.Org/10.1080/19012276.2012.731314

Sullivan, S. E., & Baruch, Y. (2009). Advances in career theory and research: A critical review and agenda for future exploration. Journal of Management, 35(6), 1542-1571. Https://Doi. Org/10.1177/0149206309350082

Tekin Tayfun, A. N., & Korkmaz, A. (2016). Üniversite öğrencilerinde işsizlik kaygısı: süley­man demirel üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniver­sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534-558. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/ Makusobed/567048

Tetik, S., & Yurtsever, H. (2018). Ön lisans öğrencilerinin umutsuzluk algılarının çeşit­li değişkenler açısından incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(21), 39-56. Https://Doi.Org/10.21076/Vizyoner.409322

Toma, S.-G., Grigore, A.-M., & Marinescu, P. (2014). Economic development and entrepre­neurship. Procedia Economics and Finance, 8, 436-443. Https://Doi.Org/10.1016/S2212- 5671(14)00111-7

Tunçbilek, M. M., & Akkuş, A. (2017). Nepotizm (akraba kayırmacılığı) ve iş tatmini arasın­daki ilişki ve safranbolu konaklama işletmelerinde bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 169-197. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/ Yyuiibfd/392232

Tyszka, T., Cieślik, J., Domurat, A., & Macko, A. (2011). Motivation, self-efficacy and risk attitudes among entrepreneurs during transition to a market economy. The Journal of So­cio-Economics, 40(2), 124-131. Https://Doi.Org/10.1016/J.Socec.2011.01.011

Uncu, F., & Şalvarcı Türeli, N. (2017). Perceptıon of favoritism ın small and medium size busi­ness of services: Example of Isparta province. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 524-541. Https://Doi.Org/10.20875/Makusobed.304307

Üstün, B. (2001). Hemşirelik ve tükenmişlik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 17(3), 87-96. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Egehemsire/635968

Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from gem data. Small Business Economics, 24(3), 335-350. Https://Doi. Org/10.1007/S11187-005-2000-1

Yazıcı, M., & Can, S. (2020). Etik problem olarak kurumlarda örgütsel kayırmacılık. Academ­ic Review of Humanities and Social Sciences, 3(2), 212-244. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/ Pub/Arhuss/749690

Yücel, İ., & Özkalan, S. (2014). Aile işletmeleri, kurumsallaşma ve nepotizm. Erzincan Üniver­sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 247-276. Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/ Erzisosbil/80848